Mon. Jun 17th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       การจัดการองค์การ (Organization Management)

    สาระสังเขป:     เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสร้างขององค์การ ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญขององค์การ ได้แก่ แนวคิด หลักการ การนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการบริหารในองค์การ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     บรรณานุกรมบุญทัน ดอกไธสง. (2541). การจัดการองค์การ (Organization Management). พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน