Fri. Sep 29th, 2023

ชื่อหนังสือ:       การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางหรือข้อคิดสำหรับผู้ต้องการดำเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทยโดยเฉพาะ เน้นความคิดและวิธีปฏิบัติ และทฤษฎีจะอยู่ในการปฏิบัติ ที่ผู้อ่านสามารถตีความได้หลายทฤษฎีในแต่ละแนวทางปฏิบัติ ฯลฯ

บรรณานุกรม:   วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ.  

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน