Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหมู่บ้านชาวนาปฏิวัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบนิเวศและประวัติศาสตร์ชีวิตชาวนาอีสานตอนบน สังคมอุดมธรรมกับขบวนการปฏิวัติของชานาอีสาน ฯลฯ

    บรรณานุกรม:     ธันวา ใจเที่ยง. (2546). หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน