Fri. Sep 22nd, 2023

ชื่อหนังสือ:       วิสาหกิจชุมชน

สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนทิศทางใหม่ของการพัฒนา บทเรียนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กรณีตัวอย่าง) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

บรรณานุกรม:   เสรี พงศ์พิศ, วิชิต นันทสุวรรณ และจำนงค์ แรกพินิจ. (2544). วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก.

แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน