Sat. Apr 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       วิสาหกิจชุมชน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนทิศทางใหม่ของการพัฒนา บทเรียนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กรณีตัวอย่าง) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

    บรรณานุกรม:   เสรี พงศ์พิศ, วิชิต นันทสุวรรณ และจำนงค์ แรกพินิจ. (2544). วิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน