Tue. Jul 16th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ประยงค์ รณรงค์ แมกไซไซ 2004 สาขาผู้นำชุมชน รางวัลของคนทำงานด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประยงค์ รณรงค์กับการลงมือปฏิบัติด้วยแนวคิดเรื่องการพึ่งตนเอง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้แรงหนุน และพร้อมที่จะยืนหยัดพิสูจน์ตนเองว่าหากสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจะเกิดผลจริงในชีวิตของครอบครัวและชุมชน ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   ประยงค์ รณรงค์. (2547). ประยงค์ รณรงค์ แมกไซไซ 2004 สาขาผู้นำชุมชน รางวัลของคนทำงานด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน