Tue. Mar 5th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       บันทึกประสบการณ์

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้จากประสบการณืชีวิตของผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้ยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร การสร้างธุรกิจโดยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน การสร้างเครือข่าย การำทแผนแม่บทชุมชน การทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   ประยงค์ รณรงค์. (2558). บันทึกประสบการณ์. กรุงเทพฯ : บางกอกบล็อก.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน