Thu. Jun 13th, 2024

    ชื่อหนังสือ:       ธุรกิจเพื่อสังคมคุณธรรม

    สาระสังเขป:     เอกสารความรู้ที่จัดทำขึ้นนี้ เป็นการรวบรวมประเด็นเนื้อหาด้านธุรกิจคุณธรรมทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคราชการ และภาคชุมชน โดยมีภาควิชาการและภาคองค์กรพัฒนาเอกชนช่วยกันขับเคลื่อนทั้ง 15 ประเด็นให้เกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นชุดความรู้จากประสบการณ์จรงิของภาคีเครือข่าย ๔ ภูมิภาค

    บรรณานุกรม:   ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2552). เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม : การสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ ๔ ธุรกิจเพื่อสังคมคุณธรรม. นนทบุรี : ธนภัทร (๒๐๐๖) พริ้นติ้ง.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน