Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       คู่มือแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบการดำเนินงาน และระดับการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอนการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่การสำรวจข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลชุมชน การวางแผนชุมชน การดำเนินการจัดตั้ง พัฒนา ประเมินผลและสรุปบทเรียน รวมไปถึง แนวทางการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน

    บรรณานุกรม:   กรมการพัฒนาชุมชน. (2546). คู่มือแนวทางการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน. สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน