Sun. Jun 23rd, 2024

    ชื่อหนังสือ:       รวมความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด ของชุมชนไม้เรียง

    สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้ แนวคิด และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ และทำมาหลายเรื่องหลายด้านทั้งที่สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเป็นเวลาอันยาวนาน มีการสรุป วิเคราะห์ ปรับปรุง บันทึกรวบรวมข้อมูลเผยแพร่ทั้งแนวคิดและประสบการณ์ ผ่านเวทีบรรยายอยู่บ่อยครั้ง ฯลฯ

    บรรณานุกรม:   ประยงค์ รณรงค์. (2546). รวมความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด ของชุมชนไม้เรียง. นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง.

    แหล่งที่มา:       บนชั้นหนังสือห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน