Tue. May 28th, 2024

  E-book วิชา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รหัสวิชา CE634409

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/63  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

  01  ชื่อเรื่อง :  เอกสารประกอบการสอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  สาระสังเขป : เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการสอนสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  บรรณานุกรม :  ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี และคนอื่น. (2565).  เอกสารประกอบการสอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  02  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มิติใหม่ของรูปแบบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น

  สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมและชุมชน ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  ชัชวาล ทัตศิวัช. (ม.ป.ป.). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มิติใหม่ของรูปแบบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น. ศิลปศาสมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

  แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

  03  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ลักษณะสำคัญและการประยุกต์ใช้ในชุมชน

  สาระสังเขป : บทความนี้รวมรวมความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิธีการแสวงหาความรู้โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับรูปแบบการวิจัยอื่น ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และพิมพิมล วงศ์ไชยา. (2560). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ลักษณะสำคัญและการประยุกต์ใช้ในชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  .แหล่งที่มา : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

  04  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม แนวคิด หลักการ และบทเรียน

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัย แนวคิดความเป็นมา หลักการและกระบวนการของการวิจัย ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล. (2553). การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม แนวคิด หลักการ และบทเรียน. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

  แหล่งที่มา :  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  05  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

  สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  จิรัชยา เจียวก๊ก และสันติชัย แย้มใหม่. (2559). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน. วารสารหาดใหญ่วิชาการ 14(1) ม.ค.-มิ.ย.2559.

  แหล่งที่มา : วารสารหาดใหญ่วิชาการ

  06  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์การ

  สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์การ ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  จำเนียร จวงตระกูล และคนอื่น. (2563). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์การ. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  แหล่งที่มา : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  07  ชื่อเรื่อง :  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงของผู้สูงวัยในภาคตะวันออก

  สาระสังเขป : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นี้รวบรวมความรู้เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงของผู้สูงวัยในภาคตะวันออก

  บรรณานุกรม :  พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ และเวธกา กลิ่นวิชิต. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบพอเพียงของผู้สูงวัยในภาคตะวันออก. มหาวิทยาลัยบูรพา.

  แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยบูรพา

  08  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

  สาระสังเขป : ปริญญานิพนธ์เล่มนี้รวบรวมความรู้เรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

  บรรณานุกรม :  ศิวพร ละม้ายนิล. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  09  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด

  สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  บรรณานุกรม :  ทิพย์สุดา พุฒจร และคนอื่น. (2556). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกาคม-ธันวาคม 2566.

  แหล่งที่มา : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  10  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สู่ความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระบบสุขภาพ

  สาระสังเขป : บทความวิชาการฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สู่ความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระบบสุขภาพ

  บรรณานุกรม :  สัญญา ยือราน และศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร. (2561). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สู่ความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระบบสุขภาพ. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561.

  แหล่งที่มา : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้