Tue. Jun 18th, 2024

  E-book วิชา การพัฒนาชุมชน รหัสวิชา CE634408

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/63  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

  ชื่อเรื่อง :  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  บรรณานุกรม :  สุเมธ ตันติเวชกุล และคนอื่น. (2560). แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร.

  แหล่งที่มา : สำนักงาน กปร.

  ชื่อเรื่อง :  กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน

  สาระสังเขป : ตำราเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน

  บรรณานุกรม :  ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง. (2563). กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน. สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

  แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

  ชื่อเรื่อง :  มรรคา พัฒนา ชุมชน ในยุคดิจิทัล

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่กรายมา การพัฒนาชุมชนกับมุมมอง การพัฒนาชุมชนอดีตถึงปัจจุบัน ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  นิรันดร์ จงวุฒิเศย์. (2564). มรรคา พัฒนา ชุมชน ในยุคดิจิทัล. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  ชื่อเรื่อง :  รูปแบบทางความคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่แนวทางการพัฒนาชุมชน

  สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นวิธีการพัฒนาที่ปรับประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  กอบกุล วิศิษฎ์สรศักดิ์. (2560). รูปแบบทางความคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่แนวทางการพัฒนาชุมชน. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560.

  แหล่งที่มา : วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์

  ชื่อเรื่อง :  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

  สาระสังเขป : ตำรานี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานคิดและความหมาย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์. (2558). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ชื่อเรื่อง :  รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ความหมาย แนวคิด และหลักการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนายุคความทันสมัย ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  สุมิตร สุวรรณ. (2554). รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  ชื่อเรื่อง :  คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ฉบบสมบูรณ์

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญ และขั้นตอนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนองค์ประกอบสำคัญของชุมชน ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  ครรชิต พุทธโกษา. (2554). คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ฉบบสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

  แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

  ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่

  สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ด้วยแนวคิดการพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง การมีส่วนร่วม ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  สิริยา รัตนช่วย. (2560). การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2560.

  แหล่งที่มา : วารสารการเมืองการปกครอง

  ชื่อเรื่อง :  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐

  สาระสังเขป : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  บรรณานุกรม :  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐. เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑.

  แหล่งที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

  ชื่อเรื่อง :  สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

  สาระสังเขป : สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม :  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ. (2562). สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ.

  แหล่งที่มา : คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ