Tue. May 28th, 2024

  E-book วิชา การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ฯลฯ

  บรรณานุกรม: กรรณิการ์ สิทธิชัย, สันติธร ภูริภักดี. (2561). การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3). กันยายน-ธันวาคม 2561.

  แหล่งที่มา: Veridian E-Journal, Silpakorn University

  สาระสังเขป: : รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนในปี 2563 ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ

  บรรณานุกรม:บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน). (2563). รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563. กรุงเทพฯ : บริษัท

  แหล่งที่มา: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและบทเรียนน่าจดจำขององค์กรที่มีอายุกว่าร้อยปี และเป็นผู้นำความยั่งยืนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: เอสซีจี. (ม.ป.ป.). ก้าวเกินร้อย. กรุงเทพฯ : วงกลม.

  แหล่งที่มา: เอสซีจี

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความจำเป็น และความสำคัญของโครงการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารโครงการ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ปกรณ์ ปรียากร. (ม.ป.ป.). การวางแผน การวิเคราะห์ และแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  แหล่งที่มา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พอช. และผุ้นำขบวนองค์กรชุมชน ที่จำนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผุ้นำ และพัฒนาธุรกิจชุมชนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: มยุรี จุ้ยพริก และคนอื่น (เรียบเรียง). (2563). คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business Model Canvas : CBMC). กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

  แหล่งที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์