Sun. Jun 23rd, 2024

  E-book วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกอบการชุมชน

  a1

  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

  สาระสังเขป: หนังสือ/คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ สามารถที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการเข้าถึงและใช้งาน คู่มือเล่มนี้ จึงมุ่งหวังที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้คนไทยทุกคนสามารถที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเป็นประโยชน์สร้างสรรค์และปลอดภัย บรรณานุกรม: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (ม.ป.ป.). รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

  AI เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีของโลก ประโยชน์ของ AI ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI นโยบายด้าน AI ของแต่ละประเทศ ตัวอย่างการนำ AI มาใช้สำหรับภาครัฐ และเป็นการรวบรวมประเด็นที่ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในรูปแบบของข้อเสนอแนะ สามารถสร้างแนวคิดใหม่ในการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการทำงานของภาครัฐ บรรณานุกรม: ปรีชาพล ชูศรี, จีรณา น้อยมณี และเกษม พันธุ์สิน. (2562). AI เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ. กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์.

  Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น การบริการสำหรับภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่ อาหารเพื่ออนาคต สุขภาพ/การแพทย์ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ บรรณานุกรม: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (ม.ป.ป.). Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

  คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทยกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ รวมข้อมูลการบริการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลการให้บริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนทั้งแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในภาพรวมและการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแยกเป็นรายธุรกิจบริการที่ได้รับความสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  คู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ การบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่และแนวโน้มต่าง ๆ บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). คู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์. นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

  แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการไขรหัส ประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง วิสัยทัศน์ และกรอบยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย ฯลฯ บรรณานุกรม: สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2560). แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0. [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]

  ประเทศไทย 4.0

  สาระสังเขป: เอกสารวิชาการฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับที่มาและความหมาย โมเดลประเทศไทย 4.0 แนวคิด ประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ข้อสังเกตสำหรับประเทศไทย ฯลฯ บรรณานุกรม: สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2559). ประเทศไทย 4.0. เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกสื สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

  สาระสังเขป: ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นี้ ใช้สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยรวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญ และสถานะของแผนพัฒนาฯ บริบทการพัฒนาประเทศ แนวคิด เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนา แผนกลยุทธ์ บรรณานุกรม: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13. ใช้สำหรับการประชุมรับฟังความเห็น

  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน

  สาระสังเขป: ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บรรณานุกรม: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  สาระสังเขป: แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นช่วงเวลาการปฏิรูปประเทศท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.) แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ