Sun. Jun 23rd, 2024

  E-book วิชา วิถีผู้ประกอบการชุมชน

  l1

  ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.).ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.

  ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของภาพอนาคต (Foresight) เพราะการคาดการณ์อนาคตผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อนาคตย้อนกลับมายังสังคมปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นรากฐานแห่งชุดความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่องค์การต่างๆ ทั่วโลกต้องเผชิญ การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ บรรณานุกรม: ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ และคณะ. (2563). ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

  ๓ สร้างทางรอดสังคมไทย ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางรอดสังคมไทย ให้ประชาชนได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เป็นแนวทางหรือหลักการบริหาร การจัดการที่ดินและนำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทฤษฎีบันได ๙ ขั้น บรรณานุกรม: กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (ม.ป.ป.). ๓ สร้างทางรอดสังคมไทย ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

  คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ การพัฒนามูลค่าเพิ่มสิ้นค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ เพื่อประยุกต์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์ไอเดียวทางธุรกิจ บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทยกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ รวมข้อมูลการบริการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลการให้บริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนทั้งแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในภาพรวมและการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแยกเป็นรายธุรกิจบริการที่ได้รับความสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  เส้นทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน “เปิด ปรับ เปลี่ยน” แนวคิด ชุบชีวิตธุรกิจชุมชน

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เสริมสร้างรายได้และโอกาสการจ้างงาน สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน บรรณานุกรม: ไลลา บุญพิศ และฮัมเดือ มูดอ. (ม.ป.ป.). เส้นทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน “เปิด ปรับ เปลี่ยน” แนวคิด ชุบชีวิตธุรกิจชุมชน. นนทบุรี : วัชรินทร์ พี.พี.

  คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ การพัฒนามูลค่าเพิ่มสิ้นค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อประยุกต์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์ไอเดียวทางธุรกิจ บรรณานุกรม: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย

  สาระสังเขป: บทความวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย บรรณานุกรม: เก็ตถวา บุญปราการ. (2553). ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของผู้ค้ามุสลิมข้ามแดนปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซีย. วารสารศิลปศาสตร์, 2(1), 1-25

  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน

  สาระสังเขป: ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บรรณานุกรม: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  สาระสังเขป: แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นช่วงเวลาการปฏิรูปประเทศท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.) แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ