Mon. Jul 22nd, 2024

  E-book วิชา การพัฒนาชุมชน 4

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 1/2564

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอหลักการแนวคิดและแนวทางการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในการบริหารงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

  บรรณานุกรม: อรทัย ก๊กผล. (2552). คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์.

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ทั้ง 6 ด้าน

  บรรณานุกรม: รัฐบาล. (2560). กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). กรุงเทพฯ : รัฐบาล. (พาวเวอร์พอยต์)

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แนวคิดและกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มิติด้านความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: วิลาศ อรุณศรี. (2560). ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579). กรุงเทพฯ : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. (พาวเวอร์พอยต์).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน หลักคิด แนวคิด สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมด้วยข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฯลฯ

  บรรณานุกรม: เกษม วัฒนชัย. (2549). การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: หนังสือนี้นำเสนอแนวคิดในการวางแผนในส่วนแรก และ ส่วนที่สองเป็นการประยุกต์แนวคิดจากส่วนแรกไปสู่การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้ข้อเสนอแนะและ ตัวอย่างในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ ของการสนทนาและชวนกันเสวนา

  บรรณานุกรม: ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ. (2555). การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้ได้พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเนื้อหาส่งเสริมและรับรองสิทธิในการพัฒนาที่ชัดเจนกว่าในอดีต แต่ก็เป็นผลจากความคิดที่ไม่ชนะหรือแพ้กันโดยเด็ดขาดระหว่างกลุ่มก้าวหน้ากับกลุ่มอนุรักษ์ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะพบปัญหาช่องว่างระหว่างหลักการ ฯลฯในรัฐธรรมนูญกับที่เกิดขึ้นจริง ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว และคนอื่น. (2546). การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ. (2550). ข้อมูลกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : นครปฐมการพิมพ์.

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์การปกครองท้องถิ่น ที่ผู้นำ ผู้เรียนรู้ในการปกครองท้องถิ่น สามารถทำความเข้าใจได้

  บรรณานุกรม: สถาบันพระปกเกล้า. (ม.ป.ป.). คำอธิบายศัพท์การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการมี่ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณสำหรับท้องถิ่น ข้อมูลทุนทางสังคม การจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน การติดตามประเมินผลและถอดบทเรียน

  บรรณานุกรม: โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย. (2558). คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน ขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ถวิลวดี บุรีกุล และคนอื่น. (2558). คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณ โดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในหลายๆ รูปแบบอย่างกว้างขวาง เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติวิธี ฯลฯ

  บรรณานุกรม: เจมส์ แอล เครตัน. (2548). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิอาเซีย

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปัญหา อุปสรรค และทางออก เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต่อไป

  บรรณานุกรม: คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคนอื่น (กองบรรณาธิการ). (2544). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาประชาธิปไตยจากระดับฐานราก การสร้างความปรอดงดองแห่งชาติ กระบวนการยุติธรรมหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย ฯลฯ

  บรรณานุกรม: วุฒิสาร ตันไชย. (2555). ทิศบ้านทางเมือง. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง จะช่วยเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้แก่หลายๆ ชุมชนได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ได้ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

  บรรณานุกรม: จารุวรรณ แก้วมะโน. (2556). แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2546). เอกสารประกอบการประชุมประจำปี การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย. นนทบุรี : สำนักงาน

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้จากปาฐกถาเรื่อง การพัฒนาแบบมุ่งเน้นพื้นที่ จุดเปลี่ยนการพัฒนาในประเทศไทย ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

  บรรณานุกรม: ขนิษฐา สุขะวัฒนะ. (2551). ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : ธรรมดาเพรส.

  สาระสังเขป: แผนฉบับที่สิบสองนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ครอบคลุมใน 4 มิติ คือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม การยกระดับคุณค่ามนุษย์ การรักษ์สิ่งแวดล้อม

  บรรณานุกรม: สำนักงานประสานงานการขับเคลื่อน Thailand 4.0. (2559). พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย แนวทางการฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย สู่กระบวนทัศน์ร่วมใหม่ในสังคม

  บรรณานุกรม: สถาบันพระปกเกล้า. (2554). เอกสารประกอบการสัมมนา ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในติมิการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารระบบราชการ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) (สรุปย่อ) ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ กรอบการพัฒนาระยะยาว ความเป็นมา สาระสำคัญ วิสัยทัศน์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักนายกรัฐมนตรี. (2560). ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) (สรุปย่อ). กรุงเทพฯ : สำนัก

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจการเมืองและสังคมไทย แนวโน้มใหญ่ของโลก ลักษณะพิเศษของอาเซียน ความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษา ความเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  บรรณานุกรม: ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (เรียบเรียง). (2559). โลกในศตวรรษที่ 21 ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยปัจจุบัน และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสถานะและบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน ฯลฯ บรรณานุกรม: ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2558). สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  บรรณานุกรม: ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2558). สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน ในฐานะเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นศิลปะในการปกครอง ของรัฐไทยสมัยใหม่และมีลักษณะเป็นการบริหารจัดการชีวิตประชาชนอย่างลึกซึ้ง ฯลฯ

  บรรณานุกรม: รัชนี ประดับ. (2556). สภาองค์กรชุมชน : การเมืองใหม่และการท้าทายต่อกลุ่มอำนาจในท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ประชาคมอาเซียนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ รับ และ รุก กับประชาคมอาเซียน

  บรรณานุกรม: วุฒิสาร ตันไชย. (2556). องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รับ และ รุก อย่างไรกับประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประชาเสวนาหาทางออก กรบวนการในระบอบอประชาธิปไตยในการกำหนดอนาคตประเทศไทย การเตรียมตัวในการทำกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก การดำเนินการ ขั้นตอน และวิธีการประชาเสวนาหาทางออก

  บรรณานุกรม: วันชัย วัฒนศัพท์. (2555). คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก อนาคตประเทศไทย : เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.