Tue. Jun 18th, 2024

  E-book วิชา การพัฒนาชีวิต 5 สัมมนาการประกอบการชุมชน รหัสวิชา LD634405

  bbb1

  คู่มือการเขียนรายงานการพัฒนาชีวิต ๑-๕

  สาระสังเขป : คู่มือฉบับนี้เป็นแบบรายงานการพัฒนาชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชน เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ บรรณานุกรม : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต. (2565). คู่มือการเขียนรายงานการพัฒนาชีวิต ๑-๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แหล่งที่มา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

  สาระสังเขป : คู่มือฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิและสาระสำคัญของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน สร้างตารางให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ฯลฯ บรรณานุกรม : จำนงค์ แรกพินิจ. (2564). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แหล่งที่มา : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทุกแง่มุมของผุ้ประกอบการ SME เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ บรรณานุกรม : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2565). บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน. แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการคิดแบบผู้ประกอบการ

  สาระสังเขป : บทความนี้เสนอวิธีคิดแบบผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาส คิดสร้างสรรค สร้างนวัตกรรม ยอมรับและบริหารจัดการความเสี่ยว ฯลฯ บรรณานุกรม : ศิริจันทร์ เชื่อสุวรรณ และคนอื่น. (ม.ป.ป.). การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการคิดแบบผู้ประกอบการ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่