Wed. Sep 27th, 2023

E-book วิชา การพัฒนาชีวิต 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน

รหัสวิชา LD634202

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 3/2563

งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว

บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.

สาระสังเขป: แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้ มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ

บรรณานุกรม : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : กระทรวง

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษา และผู้สนใจในการพัฒนาทักษะการเป็นผุ้ประกอบการ และครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางส่วน โดยเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการคิด ในการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือกรณีศึกษาเพื่อการอภิปราย สอดแทรกอยู่ในทุกบท

บรรณานุกรม: : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ เริ่มจากพิจารณาผลิตภัณฑ์/บริการ การเปิดร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมการขาย บริหารการขาย การบรรจุและจัดส่งสินค้า

บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคล 10 คน ทั้งเทศและไทย เป็นชาวต่างประเทศ 7 คน คนไทย 3 คน ที่มีข้อจำกัดของความพิการทางกายและจิตใจ แต่สามารถฟันฝ่าจนประสบความสำเร็จ สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ และช่วยเป็นแรงบันดาลใจ

บรรณานุกรม: วิชัย โชควิวัฒน. (2556). 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ. นนทบุรี : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการถอดรหัสความสุขขององค์การตัวอย่าง จำนวน 103 องค์การ และสังเคราะห์โมเดลการสร้างความสุขในที่ทำงานจำนวน 3 โมเดล ด้วยการมองวิธีการสร้างความสุขในมิติต่างๆ ทั้งระดับองค์การ ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระดับปัจเจกชน เสนอโมเดลทั้ง 3 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและแนวทางการสร้างความสุขในที่ทำงาน เพื่อให้บรรยากาศที่ทำงานเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่น

บรรณานุกรม: จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคนอื่น. (2554). ความสุขหลากมุมมองด้วย HOME โมเดล. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.