Tue. Jul 16th, 2024

  วิชา การพัฒนาชีวิต ๓ การติดตามและประเมินผลโครงงานการประกอบการชุมชน

  x1

  ความสุขเป็นสากล

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความสุขเป็นสากล สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: ภาพสะท้อนสังคม และวิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว ศึกษาถึงระดับความสุขของคนไทย และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้คนเรามีความสุขแตกต่างกัน บรรณานุกรม : รศรินทร์ เกรย์ และคนอื่นๆ. (2553). ความสุขเป็นสากล. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

  x2

  คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER

  สาระสังเขป : คู่มือฯ เล่มนี้ได้สร้างตัวชี้วัดความสุขของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาตัวชี้วัดความสุขดังกล่าวให้เป็น แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: SELF-ASSESSMENT บรรณานุกรม : ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ. (2555). คู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

  สาระสังเขป : ตำราเล่มนี้รวบรวมหลักทฤษฎีความสำคัญของการพัฒนาตนเอง สู่แบบการดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานภาพบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ บรรณานุกรม : สำราญ จูช่วย. (2554). การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยราชพฤกษ์.

  10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวบุคคล 10 คน ทั้งเทศและไทย ที่เผชิญความยากลำบาก ด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายหรือจิตใจ แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจน “รอดปากเหยี่ยวปากกา” และประสบความสำเร็จ บรรณานุกรม : วิชัย โชควิวัฒน. (2556). 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ. นนทบุรี: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

  คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้า สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจให้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ บรรณานุกรม : รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2550). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการค้า. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

  คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้า สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจให้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ บรรณานุกรม : รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2550). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). .

  คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 กระบวนการ 11 ขั้นตอน รายละเอียดกระบวนการ การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนแต่ละพื้นที่ศึกษา บรรณานุกรม : มยุรี จุ้ยพริก และคนอื่น (เรียบเรียง). (2563). คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชน จัดการความรู้และสื่อสาร. แหล่งที่มา : สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง สถาบนพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  เอกสารวิชาการเรื่อง คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ

  สาระสังเขป : เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน การบริหารแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นในการปฏิบัติงานโครงการ บรรณานุกรม : ธานี ภาคอุทัย. (2562). เอกสารวิชาการเรื่อง คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ๖๒(๒)-๐๒๑๑-๐๔๓. แหล่งที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน

  สาระสังเขป : คู่มือฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการวางเป้าหมายชีวิตและโครงงานประกอบการชุมชน กรอบแนวคิดและสาระสำคัญของการสร้างตารางให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ทดลองวิเคราะห์และบันทึกผลการเรียนรู้ลงคู่มือได้ บรรณานุกรม : จำนงค์ แรกพินิจ. (2563). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจอย่างมีทิศทางเพื่อเป็นกุญแจสู่การเริ่มต้นธุรกิจ สร้างตัวตนการทำธุรกิจ ประเมินความสำเร็จของธุรกิจ เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อร่วมทางสู่ความสำเร็จ ธุรกิจสำเร็จได้ถ้าลงมือทำ บรรณานุกรม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558). คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง. นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

  คู่มือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา เครื่องมือและแบบฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน บรรณานุกรม :.เสาวลักษณ์ ปรปักษ์พ่าย และคนอื่น (บรรณาธิการ). (2558). คู่มือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน (องค์การมหาชน). แหล่งที่มา : สำนักและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน (องค์การมหาชน)

  ตัวอย่างแผนธุรกิจ

  สาระสังเขป : ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ สินค้าหรือบริการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการเงิน ความเสี่ยงและแผนสำรอง

  เอกสารแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผุ้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE เล่มที่ 1

  สาระสังเขป : การจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อรวมมือ ร่วนทุน ร่วมค้าเป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม บรรณานุกรม :. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). เอกสารแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผุ้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE เล่มที่ 1. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. แหล่งที่มา : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว บรรณานุกรม :. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.

  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ความท้ายทายและโอกาส วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ฯลฯ บรรณานุกรม :. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : กระทรวง. แหล่งที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

  สาระสังเขป : คูมือฯ ฉบับนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรณานุกรม :. สำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.] แหล่งที่มา : สำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษา

  คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์

  สาระสังเขป : คู่มือฯ เล่มนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ การเปิดร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมการขาย บริหารการขาย และการบรรจุและจัดส่งสินค้าบรรณานุกรม :. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม