Fri. Sep 22nd, 2023

E-book วิชา การพัฒนาชีวิต ๓ การติดตามและประเมินผลโครงงานการประกอบการชุมชน

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/2563

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความสุขเป็นสากล สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: ภาพสะท้อนสังคม และวิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว ศึกษาถึงระดับความสุขของคนไทย และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้คนเรามีความสุขแตกต่างกัน

บรรณานุกรม: รศรินทร์ เกรย์ และคนอื่นๆ. (2553). ความสุขเป็นสากล. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ทั้ง 6 ด้าน

บรรณานุกรม: รัฐบาล. (2560). กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). กรุงเทพฯ : รัฐบาล. (พาวเวอร์พอยต์)

สาระสังเขป: ตำราเล่มนี้รวบรวมหลักทฤษฎีความสำคัญของการพัฒนาตนเอง สู่แบบการดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานภาพบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ

บรรณานุกรม: สำราญ จูช่วย. (2554). การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยราชพฤกษ์.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวบุคคล 10 คน ทั้งเทศและไทย ที่เผชิญความยากลำบาก ด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายหรือจิตใจ แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจน “รอดปากเหยี่ยวปากกา” และประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม: วิชัย โชควิวัฒน. (2556). 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ. นนทบุรี: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้า สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจให้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์

บรรณานุกรม:รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2550). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการค้า. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้า สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจให้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์

บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2550). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 กระบวนการ 11 ขั้นตอน รายละเอียดกระบวนการ การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนแต่ละพื้นที่ศึกษา

บรรณานุกรม: มยุรี จุ้ยพริก และคนอื่น (เรียบเรียง). (2563). คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชน จัดการความรู้และสื่อสาร.

แหล่งที่มา : สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง สถาบนพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน การบริหารแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นในการปฏิบัติงานโครงการ

บรรณานุกรม: ธานี ภาคอุทัย. (2562). เอกสารวิชาการเรื่อง คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ๖๒(๒)-๐๒๑๑-๐๔๓.

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาระสังเขป: จำนงค์ แรกพินิจ. (2563). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

บรรณานุกรม:จำนงค์ แรกพินิจ. (2563). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจอย่างมีทิศทางเพื่อเป็นกุญแจสู่การเริ่มต้นธุรกิจ สร้างตัวตนการทำธุรกิจ ประเมินความสำเร็จของธุรกิจ เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อร่วมทางสู่ความสำเร็จ ธุรกิจสำเร็จได้ถ้าลงมือทำ

บรรณานุกรม:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558). คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง. นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา เครื่องมือและแบบฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน

บรรณานุกรม: เสาวลักษณ์ ปรปักษ์พ่าย และคนอื่น (บรรณาธิการ). (2558). คู่มือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน (องค์การมหาชน).

แหล่งที่มา : สำนักและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน (องค์การมหาชน)

สาระสังเขป: ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ สินค้าหรือบริการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการเงิน ความเสี่ยงและแผนสำรอง

สาระสังเขป: การจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อรวมมือ ร่วนทุน ร่วมค้าเป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม

บรรณานุกรม: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). เอกสารแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผุ้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE เล่มที่ 1. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

แหล่งที่มา : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว

บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ความท้ายทายและโอกาส วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ฯลฯ

บรรณานุกรม : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. กรุงเทพฯ : กระทรวง.

แหล่งที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาระสังเขป: คู่มือฯ ฉบับนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม: สำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]
แหล่งที่มา : สำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษา

สาระสังเขป : คู่มือฯ เล่มนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ การเปิดร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมการขาย บริหารการขาย และการบรรจุและจัดส่งสินค้า บรรณานุกรม :. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม