Fri. Sep 22nd, 2023

E-book วิชา การพัฒนาชีวิต ๑ การวางเป้าหมายชีวิต และโครงงานประกอบการชุมชน

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2564

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความสุขเป็นสากล สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย: ภาพสะท้อนสังคม และวิเคราะห์สุขภาพจิตผ่านข่าว ศึกษาถึงระดับความสุขของคนไทย และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้คนเรามีความสุขแตกต่างกัน

บรรณานุกรม: รศรินทร์ เกรย์ และคนอื่นๆ. (2553). ความสุขเป็นสากล. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ทั้ง 6 ด้าน

บรรณานุกรม: รัฐบาล. (2560). กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). กรุงเทพฯ : รัฐบาล. (พาวเวอร์พอยต์)

สาระสังเขป: ตำราเล่มนี้รวบรวมหลักทฤษฎีความสำคัญของการพัฒนาตนเอง สู่แบบการดำเนินชีวิต ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานภาพบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม สังคมและวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ

บรรณานุกรม: สำราญ จูช่วย. (2554). การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยราชพฤกษ์.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวบุคคล 10 คน ทั้งเทศและไทย ที่เผชิญความยากลำบาก ด้วยข้อจำกัดของความพิการทางกายหรือจิตใจ แต่ทุกคนสามารถฟันฝ่าจน “รอดปากเหยี่ยวปากกา” และประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม: วิชัย โชควิวัฒน. (2556). 10 ชีวิต 10 แรงบันดาลใจ. นนทบุรี: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ.

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้า สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจให้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์

บรรณานุกรม:รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2550). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการค้า. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ประเภทธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการค้า สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจให้ตรงกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท เป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำแผนธุรกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์

บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2550). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนคานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 กระบวนการ 11 ขั้นตอน รายละเอียดกระบวนการ การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนแต่ละพื้นที่ศึกษา

บรรณานุกรม: มยุรี จุ้ยพริก และคนอื่น (เรียบเรียง). (2563). คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชน จัดการความรู้และสื่อสาร.

แหล่งที่มา : สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง สถาบนพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน การบริหารแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประโยชน์อื่นในการปฏิบัติงานโครงการ

บรรณานุกรม: ธานี ภาคอุทัย. (2562). เอกสารวิชาการเรื่อง คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการ. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ๖๒(๒)-๐๒๑๑-๐๔๓.

แหล่งที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สาระสังเขป: จำนงค์ แรกพินิจ. (2563). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

บรรณานุกรม:จำนงค์ แรกพินิจ. (2563). คู่มือพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำแผนธุรกิจอย่างมีทิศทางเพื่อเป็นกุญแจสู่การเริ่มต้นธุรกิจ สร้างตัวตนการทำธุรกิจ ประเมินความสำเร็จของธุรกิจ เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อร่วมทางสู่ความสำเร็จ ธุรกิจสำเร็จได้ถ้าลงมือทำ

บรรณานุกรม:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558). คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง. นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา เครื่องมือและแบบฟอร์มสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน

บรรณานุกรม: เสาวลักษณ์ ปรปักษ์พ่าย และคนอื่น (บรรณาธิการ). (2558). คู่มือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน (องค์การมหาชน).

แหล่งที่มา : สำนักและสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุชน (องค์การมหาชน)

สาระสังเขป: ตัวอย่างแผนธุรกิจ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลเบื้องต้นของกิจการ สินค้าหรือบริการ แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการบริหารจัดการองค์กร แผนการเงิน ความเสี่ยงและแผนสำรอง

สาระสังเขป: การจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อรวมมือ ร่วนทุน ร่วมค้าเป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม

บรรณานุกรม: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). เอกสารแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผุ้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE เล่มที่ 1. สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

แหล่งที่มา : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สาระสังเขป: การจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อรวมมือ ร่วนทุน ร่วมค้าเป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม

บรรณานุกรม: สามารถ จันทร์สูรย์. (2554). องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

แหล่งที่มา :: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สาระสังเขป: การจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อรวมมือ ร่วนทุน ร่วมค้าเป็นเครือข่ายภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม

บรรณานุกรม: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่น. (2556). คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระสังเขป: : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีรายได้น้อย แต่มีเรื่องราวที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้หลายทาง ส่งผลให้สุขภาพกายและใจมีความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

บรรณานุกรม: ปราโมทย์ ประสาทกุล. (2555). ความสุขที่สร้างได้. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นสังคมไทย ครอบครัวไทย มิติของครอบครัวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

บรรณานุกรม : ภูเบศร์ สมุทรจัก และคนอื่น. (2559). ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการนโยบายด้านประชากร ทบทวนความรู้เกี่ยวกับประชากรในอดีตถึงปัจจุบันในทุกมิติ ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการงาน ที่จะสร้างความสมดุลให้กับชีวิต

บรรณานุกรม : มนสิการ กาญจนะจิตรา และคนอื่น.(2560). เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่าไร: สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่ . นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

บรรณานุกรม : รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของความสุขในที่ทำงาน ความสุขหลากมุมมอง คุณลักษณะขององค์การหลากสุข องค์การแบบเรียบง่ายและเน้นความสมดุล องค์การที่เน้นความสร้างสรรค์ องค์การที่เน้นความยั่งยืน ฯลฯ

บรรณานุกรม : จุฑามาศ แก้วพิจิตร. (2554). ความสุขหลากมุมมอง. นนทบุรี : สองขาครีเอชั่น.

แหล่งที่มา : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชีวิตจริงของนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่สร้างตำนานให้ปรากฎเมื่อได้ผ่านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่เรียนแล้วได้ปริญญาชีวิตด้วย

บรรณานุกรม : ชลียา ทองมั่ง และคนอื่น. (2555). ปริญญาชีวิต. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

แหล่งที่มา : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเล่าชีวิตจริงของนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่สร้างตำนานให้ปรากฎเมื่อได้ผ่านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่เรียนแล้วได้ปริญญาชีวิตด้วย มีศักดิ์ศรี มีกินในท้องถิ่นตน พึ่งตนได้ ช่วยคนอื่นได้ และมีความสุข เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างได้

บรรณานุกรม: ชลียา ทองมั่ง และคนอื่น. (2557). ปริญญาชีวิต 2. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

แหล่งที่มา : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน