Mon. Oct 2nd, 2023

E-book วิชา การพัฒนาครัวเรือน กลุ่มและองค์กรเครือข่าย รหัสวิชา CE634410

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/63  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

01  ชื่อเรื่อง :  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรณานุกรม :  สุเมธ ตันติเวชกุล และคนอื่น. (2560). แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สำนักงาน กปร.

แหล่งที่มา : สำนักงาน กปร.

02  ชื่อเรื่อง :  กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของความยากจนและบริบทความยากจนในประเทศไทย ศาสตร์พระราชา หลักการและแนวคิดเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน ฯลฯ

บรรณานุกรม :  มนัส สุวรรณ และคนอื่น. (2562). กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

03  ชื่อเรื่อง :  ความเหลื่อมล้ำบนสังคมไทยร่วมสมัย

สาระสังเขป : วิทยานิพนธ์เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกลไกและพัฒนาการของปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยมีอำนาจเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้

บรรณานุกรม :  วเรศ คุณาเจริญทรัพย์. (2564). ความเหลื่อมล้ำบนสังคมไทยร่วมสมัย. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

04  ชื่อเรื่อง :  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม แนวคิด หลักการ และบทเรียน

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัย แนวคิดความเป็นมา หลักการและกระบวนการของการวิจัย ฯลฯ

บรรณานุกรม :  อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล. (2553). การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม แนวคิด หลักการ และบทเรียน. กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง.

แหล่งที่มา :  มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

05  ชื่อเรื่อง :  การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความยากจน ความเหลื่อมล้ำ กับการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

บรรณานุกรม :  ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2563). การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา. วารสารนวัตกรรมสังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563.

แหล่งที่มา : วารสารนวัตกรรมสังคม

06  ชื่อเรื่อง :  มิติความยากจน และรากเหง้าของความเหลื่อมล้ำ กับความยั่งยืนในการพัฒนา

สาระสังเขป : บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับมิติความยากจน และรากเหง้าของความเหลื่อมล้ำ กับความยั่งยืนในการพัฒนา

บรรณานุกรม :  โชคลาภ มั่นคง. (2564). มิติความยากจน และรากเหง้าของความเหลื่อมล้ำ กับความยั่งยืนในการพัฒนา. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 12(24) : 18-48.

แหล่งที่มา : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

07  ชื่อเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในประเทศไทย

สาระสังเขป : บทความฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความยากจน การแก้ปัญหาความยากจน ความยากจนของชุมชน การพัฒนารูปแบบ ฯลฯ

บรรณานุกรม :  วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ และคนอื่น. (2563). การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2563).

แหล่งที่มา : วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

08  ชื่อเรื่อง :  ความจน: ความหมายและปฏิบัติการ

สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยความยากจน วิธีการทำความเข้าใจความยากจนและทำงานกับคนจน นวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขความยากจน

บรรณานุกรม :  กนกวรรณ มะโนรมย์ และคนอื่น. (2565). ความจน: ความหมายและปฏิบัติการ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.).

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09  ชื่อเรื่อง :  รูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

สาระสังเขป : วิทยานิพนธ์เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เงื่อนไขความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคของการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ฯลฯ

บรรณานุกรม :  นฤมล ดำอ่อน. (2562). รูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

10  ชื่อเรื่อง :  เส้นทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน

สาระสังเขป : วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน นำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และเรื่องราวเกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายมิติของสาะรณรัฐประชาชนจีน

บรรณานุกรม :  พสุภา ชินวรโสภาค (บรรณาธิการ). เส้นทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน. วิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับประจำเดือนมกราคม 2564.

แหล่งที่มา : อว.