Mon. Jul 22nd, 2024

  E-book วิชา การประกอบการชุมชน

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนาคตประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า ความเชื่อมโยงระหว่างอนาคตประเทศไทย 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฯลฯ

  แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนา. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  สาระสังเขป : คูมือฯ ฉบับนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  แหล่งที่มา: สำนักงานคณธกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  สาระสังเขป: คู่มือฯ เล่มนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องศึกษา คือ ผลิตภัณฑ์/บริการ การเปิดร้านค้าออนไลน์ ส่งเสริมการขาย บริหารการขาย และการบรรจุและจัดส่งสินค้า

  แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2560). คู่มือสำหรับผู้ประกอบการชุมชน สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการใหม่ และธุรกิจเริ่มต้น ให้ทราบแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พึงระวังปัจจัยที่นำพาความล้มเหลวมาสู่ธุรกิจ

  แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. ม.ป.ท.: เมจิกเพรส

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม การสร้างคุณภาพชีวิต การปรับและพัฒนาระบบภาครัฐ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความสามารถการแข่งขัน

  ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ

  สาระสังเขป : แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ

  แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.]

  สาระสังเขป : แผนฯ นี้ประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

  แหล่งที่มา : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๘) ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้ศึกษากลยุทธ์ในการเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการในดำเนินธุรกิจ ฯลฯ

  แหล่งที่มา : กลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษา ผู้ประอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง. จันทิมา ก้อนทอง. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ๒๕๖๑.