Tue. May 21st, 2024

  E-book วิชา การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน

  สาระสังเขป: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ฯลฯ

  บรรณานุกรม: กรรณิการ์ สิทธิชัย, สันติธร ภูริภักดี. (2561). การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3). กันยายน-ธันวาคม 2561.

  แหล่งที่มา: Veridian E-Journal, Silpakorn University

  สาระสังเขป: : รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนในปี 2563 ของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การส่งเสริมด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ

  บรรณานุกรม:บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน). (2563). รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563. กรุงเทพฯ : บริษัท

  แหล่งที่มา: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและบทเรียนน่าจดจำขององค์กรที่มีอายุกว่าร้อยปี และเป็นผู้นำความยั่งยืนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: เอสซีจี. (ม.ป.ป.). ก้าวเกินร้อย. กรุงเทพฯ : วงกลม.

  แหล่งที่มา: เอสซีจี

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความจำเป็น และความสำคัญของโครงการ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารโครงการ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ปกรณ์ ปรียากร. (ม.ป.ป.). การวางแผน การวิเคราะห์ และแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  แหล่งที่มา: รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการทำงานส่งเสริมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พอช. และผุ้นำขบวนองค์กรชุมชน ที่จำนำไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผุ้นำ และพัฒนาธุรกิจชุมชนในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: มยุรี จุ้ยพริก และคนอื่น (เรียบเรียง). (2563). คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business Model Canvas : CBMC). กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

  แหล่งที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  สาระสังเขป : เอกสารสอนเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน การพัฒนาธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาองค์กรธุรกิจ พร้อมใช้เทคนิคบริหารโครงงานโครงการประกอบการชุมชนของตนเอง

  บรรณานุกรม : สามารถ จันทร์สูรย์ และคนอื่น. (2565). เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากธุรกิจ e-commerce ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น ภาพรวมของ e-commerce และภูมิทัศน์ภาคการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ

  บรรณานุกรม : อรดา รัชตานนท์ และคนอื่น. (ม.ป.ป.). ผลกระทบจากธุรกิจ e-commerce ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย.

  แหล่งที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ผ่านการตรวจประเมินความก้าวหน้างานพัฒนาชุมชนของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

  บรรณานุกรม : กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (2564). มาตรฐานการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

  แหล่งที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ข้อเสนอโครงการ สรุปภาพรวมโครงการ และแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

  บรรณานุกรม : กรมการพัฒนาชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (ม.ป.ป.). แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”. กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

  แหล่งที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ การพัฒนามูลค่าเพิ่มสิ้นค้าหรือบริการให้กับธุรกิจ ด้วยเครื่องมือทางธุรกิจจากสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อประยุกต์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์ไอเดียวทางธุรกิจ

  บรรณานุกรม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  แหล่งที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีในการประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ การบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออนไลน์ ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่และแนวโน้มต่าง ๆ

  บรรณานุกรม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). คู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์. นนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

  แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อรูปแบบธุรกิจในอนาคตของประเทศไทยกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ รวมข้อมูลการบริการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในการเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลการให้บริการภาครัฐด้านการจดทะเบียนทั้งแบบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในภาพรวมและการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจแยกเป็นรายธุรกิจบริการที่ได้รับความสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  บรรณานุกรม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (ม.ป.ป.). คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs. กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์.

  แหล่งที่มา: : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ที่ ธปท. คัดเลือกพนักงานของ ธปท. ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งเคยมีประสบการณ์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ให้แก่คนในหลายระดับ มาเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ควรจะเป็น อ่าน-คิด-ถกเถียงฟังความ-นำไปปฏิบัติ จะเป็นประโยชน์และทำให้เราอยู่รอดได้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เร็ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยฝึกกระบวนการ จากคำถามเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมและคำถามชวนคิด มีการยกตัวอย่างจริงให้เห็น ร้อยเรียงความเข้าใจ รวบรวมศัพท์เศรษฐศาสตร์ และข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่สำคัญไว้ สำหรับให้ผู้ที่สนใจได้ใช้อ้างอิงและค้นคว้าเพิ่มเติม

  บรรณานุกรม:ทรงธรรม ปิ่นโต, จริยา เปรมศิลป์ และคณะ. (2563). เศรษฐศาสตร์...เล่มเดียวอยู่ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

  แหล่งที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เป็นวิธีวิจัยอนาคต (Future Research) มาจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) โดยเน้นด้านการ พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องราวของภาพอนาคต (Foresight) เพราะการคาดการณ์ อนาคตผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อนาคตย้อนกลับมายังสังคมปัจจุบัน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นรากฐาน แห่งชุดความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่องค์การต่าง ๆ ทั่วโลกต้องเผชิญ การทำภาพฉายอนาคตสามารถช่วย ให้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนำไปกำหนดนโยบายที่จะจัดการกับสิ่งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

  บรรณานุกรม : ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล, ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ และคณะ. (2563) ผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต SCENARIO FORESIGHT เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ ดิจิทัลของประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

  แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สาระสังเขป : คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์การ โดยขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานองค์การ

  บรรณานุกรม : องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (ม.ป.ป.). คู่มือการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม. องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

  แหล่งที่มา : องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สาระสังเขป : ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  บรรณานุกรม : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  สาระสังเขป : แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นช่วงเวลาการปฏิรูปประเทศท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

  บรรณานุกรม : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ศักยภาพของพื้นที่ นโยบายของภาครัฐที่สำคัญต่อธุรกิจ ข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพของ ๖ พื้นที่ การถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์จากกรณีศึกษาของผู้ประกอบการใหม่ ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ SKOOTAR, Kerry Express สาขาสุขสวัสดิ์ เป็นต้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสาเหตุแห่งความล้มเหลว

  บรรณานุกรม: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่. (ม.ป.ป.). ผู้ประกอบการยุคใหม่ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ. กรุงเทพฯ : เมจิกเพลส.

  แหล่งที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่

  สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ศึกษากรณีองค์กรชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยเป็นข้อมูลสำคัญส่วนหนึ่งที่ประมวลให้เห็นการพัฒนาขององค์กรอีกแนวหนึ่งที่เน้น “กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาและการพัฒนาเชื่อมโยง และเป็นเครือข่าย” ที่อยู่บนพื้นฐานของการปรับใช้วัฒนธรรมชุมชน

  บรรณานุกรม: ดุสิต รักษ์ทอง จำนงค์ แรกพินิจ และชัยวุฒิ พิยะกูล. (2544). รายงานการวิจัยวัฒนธรรมกับการพัฒนา: ศึกษากรณีองค์กรชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.