Tue. May 28th, 2024

    ชื่อหนังสือ   CSR ที่แท้

    เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ CSR ที่แปลเป็นไทยว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจ ผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่า CSR คืออะไรกันแน่ และมีแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไร เราต้องพึงตะหนักในเบื้องต้นว่าการทำ CSR อยู่ที่การเปลี่ยนแนวคิด ต่อมาจึงวางแผน ปฏิบัติการ และจัดทำรายงาน เพื่อประกาศให้โลกรู้และรณรงค์ให้เกิด CSR ในสังคมธุรกิจอย่างแท้จริง

    บรรณานุกรม     โสภณ พรโชคชัย. (2551). CSR ที่แท้. กรุงเทพฯ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย.