Thu. Jun 13th, 2024

  CE634315

  การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน

  คำอธิบายรายวิชา
  การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน

             ศึกษาองค์กรและการจัดการ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางพัฒนาองค์กรธุรกิจ ตลอดจนนำหลักการจัดการองค์กรมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการประกอบการชุมชน โดยให้ทำรายงานประจำภาคเรียน

  บรรยายโดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี

  เลือก EP ที่ท่านต้องการศึกษาเรียนรู้

  เอกสารประกอบการเรียน

  เอกสารที่ 1 

  เอกสารที่ 2

  เอกสารที่ 3

  เอกสารที่ 4