Tue. May 21st, 2024

  หมวด 3

  การเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้

  ศึกษาระบบการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกร พันธุ์ลาร์จไลท์ และ พันธุ์แลนด์เรซแบบชาวบ้าน

  การะเกด ปานทับ

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

   

  โครงงานการเพาะพนัธ์ุสุกรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้า

  นายสหรัฐ โสมติด

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี