Sun. Oct 1st, 2023

หมวด 3

การเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มรายได้

ศึกษาระบบการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกร พันธุ์ลาร์จไลท์ และ พันธุ์แลนด์เรซแบบชาวบ้าน

การะเกด ปานทับ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

 

โครงงานการเพาะพนัธ์ุสุกรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้า

นายสหรัฐ โสมติด

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี