Tue. May 28th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

           

                                     เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุดฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม และพาเยี่ยมชมอาคารหอสมุด วิบูลย์ เข็มเฉลิม โดยให้ความรู้มุมนิทรรศการต่าง ๆ มุมให้บริการหนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์ และมุมอ่านหนังสือ  จากนั้นสาธิตการใช้งานระบบ Hibrary  เพื่อความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน การรับบริการห้องสมุดออนไลน์ การสมัครสมาชิก การยืมหนังสือ การอ่านหนังสือ และการคืนหนังสือ และเพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์สามารถใช้บริการห้องสมุดดิจิทัล ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่เรียนรู้ใด เพียงแต่มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก็สามารถรับบริการตามที่สำนักหอสมุดและสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ให้

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  ชัยวัฒน์ มีศรีผ่อง (ถ่ายภาพ)