Mon. Oct 2nd, 2023

ข่าวกิจกรรม

“ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร”

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                         เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การนี้ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ รับฟังบรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” โดย ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รับฟังแนวคิดการสร้างคุณค่า และการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ โดย น.ส.จิตต์สุภา คุ้มสิน และน.ส.สิริพร สิริวัจนทรัพย์ นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จากนั้น คณะศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมอาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม โดยมีทีมสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

ชัยวัฒน์ มีศรีผ่อง (ถ่ายภาพ)