Mon. Oct 2nd, 2023

                เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ จากนั้นมีการแนะนำการให้บริการห้องสมุด และระบบการเรียนการสอนแบบออนดีมานด์ พร้อมพาเยี่ยมชนอาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม โดย อาจารย์ประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ และการเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา โดย อาจารย์สุรศักดิ์ สุขมาก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนฯ

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

ชัยวัฒน์ มีศรีผ่อง (ถ่ายภาพ)