Sun. Jun 23rd, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  “นำเสนอโครงงานประกอบการชุมชนของ นศ.ป.ตรี รุ่น 63 ”

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานประกอบการชุมชนของนักศึกษา ป.ตรี รุ่น 63 สมุทรสงคราม-ศูนย์ภูมิปัญญาไทย โดยให้ผู้เรียนนำเสนอโครงงานของตนเอง ที่มีองค์ประกอบการนำเสนอ คือ ชื่อโครงงานประกอบการชุมชน วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน เป้าหมายในการดำเนินโครงงาน ผลการดำเนินโครงงาน บทเรียนหรือปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินโครงงาน การพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่อง และภาพถ่ายกิจกรรมที่ดำเนินโครงงาน การนี้ มีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงงานของนักศึกษา รุ่น 63 สมุทรสงคราม-ศูนย์ภูมิปัญญาไทย ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  ชัยวัฒน์ มีศรีผ่อง (ถ่ายภาพ)