Tue. May 28th, 2024

  สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2566-2570”

                         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นประธานการสัมมนา โดยได้กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันฯ และเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผน เพื่อการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดเครือข่ายระดับพื้นที่ ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และโครงการ-กิจกรรม รวมถึงแผนการดำเนินงาน การนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน เข้าร่วมด้วย ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)

  .