Thu. Jun 13th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา

  วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในฐานะประธานโครงการค่ายพระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง นารีนครา กล่าวเปิดงานโครงการค่ายพระราชนิพนธ์แปลดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวให้โอวาทกลุ่มเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ภายในค่ายมีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านวาทกรรมในพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา จำนวน 9 กิจกรรมเรียนรู้ มีอาจารย์ประจำสถาบันเป็นผู้จัดกระบวนการและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด การนี้ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการสถานที่จัดกิจกรรม บันทึกเทปวีดิทัศน์และถ่ายภาพนิ่ง ณ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว/ถ่ายภาพ)