Fri. Sep 22nd, 2023

ข่าวกิจกรรม

“รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)”

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. อาจารย์ประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ นำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในที่ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านบริหารการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อร่วมพิจารณาเห็นชอบรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามที่อาจารย์ประจำรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษากำหนดเนื้อหาสาระ โดยสำนักหอสมุดและสารสนเทศทำหน้าที่สนับสนุนสื่อสารสนเทศ ผลิตสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เป็นสารสนเทศดิจิทัล ที่สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)