Mon. Jun 17th, 2024

            เทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลก อย่างการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของชีวิต แต่อีกด้านหนึ่งยังคงเป็นปัญหาสำหรับครอบครัวที่มีลูกในวัยเรียนที่ติดมือถือ หรือวัยทำงานที่ติดสื่อโซเชียล หรือใครหลาย ๆ คน ที่ใช้เวลาไปกับการท่องโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก ทำให้ชีวิตขาดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว กับคนรอบข้าง ขาดการทำสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตไป จนมีคำพูดที่ติดปากว่า “ไม่มีเวลา” เรามาเริ่มต้นจัดการเวลาด้วยเทคนิค ดังนี้

  1

  เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการตั้งเป้าหมายหรือภารกิจสำคัญที่ต้องลงมือทำก่อน หากมีเวลาเหลือสามารถทำสิ่งอื่นได้

  2

  ทำกำหนดการ (Schedule) ในแต่ละวันว่ามีสิ่งสำคัญที่ต้องทำ โดยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังและลงมือทำ

  3

  ทำงานที่ยากก่อน เพื่อตัดความกังวลใจ หรือความกดดัน จะช่วยให้ทำงานอื่นระหว่างวันได้อย่างมีความสุข

  4

  จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่จะทำระหว่างวัน หรืองานที่ต้องส่งในวันรุ่งขึ้น ให้ลงมือทำก่อน

  5

  ทำงานให้เสร็จเป็นงาน ๆ ไป จะช่วยในเรื่องการมีสมาธิ จิตใจจดจ่อกับงานที่ทำ งานจึงจะออกมาดี

  6

  พักจากการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ เพราะจะทำให้หมดเวลาไปกับสิ่งไม่จำเป็น

  7

  จัดสรรเวลาส่วนตัวให้สมดุล ไม่ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อน ออกกำลังกาย สังสรรค์กับครอบครัวหรือเพื่อน เพื่อลดความกดดัน ความเครียด

  เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ชีวิตมีระเบียบวินัยมากขึ้น และมีเวลาในการทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตเพิ่มขึ้น

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและภาพ : สามารถ จันทร์สูรย์ และคนอื่น. (2565). เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การจัดการองค์กรสำหรับการประกอบการชุมชน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  เรียบเรียงโดย : สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สรพ.