Sun. Jun 23rd, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  พนักงานครูเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี ดูงาน สรพ.

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พาพนักงานครูเทศบาล จำนวน 100 คน ทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่เทศบาลเมืองพนัสนิคมจัดทำขึ้น เพื่อเรียนรู้การจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

            การนี้ อาจารย์กรรณิกา ปัญญาวงค์ ผอ.สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับผู้มาดูงาน และให้ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ที่สถาบันได้จัดแสดงและให้บริการวิชาการ คือ การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ชายเลน และการทำดอกไม้ใบเตยหอม ณ ใต้อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อีกทั้งผู้มาดูงานได้เยี่ยมชมด้านในอาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม โดยมีบุคลากรงานห้อสมุดให้ข้อมูลการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และพื้นที่ภายในสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)