Tue. Jul 16th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  “ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2565”

  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

              คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเรียน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยในเวลา 08.30 น. เปิดให้นักศึกษา อาจารย์ ได้ลงทะเบียน รับเอกสารการปฐมนิเทศ ภายในงานมีกิจกรรม คือ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ การลงทะเบียน และการเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา โดย อ.สุรศักดิ์ สุขมาก การใช้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สำนักหอสมุดและสารสนเทศ เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเป็นบัณฑิต ม.ชีวิต โดย ตัวแทนศิษย์เก่า แนะนำคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ม.ชีวิต และนักศึกษาแต่ละชั้นปีพบอาจารย์ผู้สอน ณ อาคารเรียน โดยการเข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  ทีมงานคณะศิลปศาสตร์ (ถ่ายภาพ)