Fri. Sep 22nd, 2023

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

          การนี้ เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นประธานพิธี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน  และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ชั้น 2 ห้องประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พร้อมกับเข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

ยศสันต์ ไชยสุภา (ถ่ายภาพ)

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ