Tue. Jun 18th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  โดย

  สมาคมมิตรภาพประชาชนไทย-เกาหลี

  " ความสุขของเด็กๆ ในเกาหลีเหนือ "

    ภาพของความสุขสดใสเริงร่าของเด็ก ๆ ในประเทศเกาหลีเหนือ ที่เกิดจากความทุ่มเทหัวใจและจิตวิญญาณ ในการดูแลเอาใจใส่ เพื่อ ให้เขาเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นอนาคตและบุคลากรที่มีคุณภาพ ของประเทศต่อไป เด็กๆ เหล่านั้นเรียกเขาว่าพ่อ 

  ซึ่งเป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้เคยเห็นและรับรู้ สมาคมมิตรภาพประชาชนไทย-เกาหลี ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ เป็นผู้นำที่อ่อนโยน ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก

  ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากเฟซบุ๊กสมาคมมิตรภาพประชาชนไทย-เกาหลี

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (เรียบเรียงข่าว)

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ