Tue. Mar 5th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  ถวายเทียนพรรษา

  ณ วัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นำคณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาโท เข้าถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัย ณ วัดบางคณฑีใน จังหวัดสมุทรสงคราม ที่จัดโดย สำนักบัณฑิตศึกษา ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เสริมบุญ สร้างบารมี

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ยศสันต์ ไชยสุภา, ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)