Mon. Jun 17th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

  ความร่วมมือทางวิชาการ

  การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม

  ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พร้อมสำนักบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 150 แห่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ภายในงานมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมผ่านออนไลน์ Zoom Meeting ในช่วงเวลา 13.30 น. มีพิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โสภาแดง ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กล่าวถึงการร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมมาตรการป้องปรามการลอกเลียนวรรณกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

            พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส)” การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ในความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักบัณฑิตศึกษาได้ใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม จากผลงานการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อรักษาคุณภาพผลงานวิชาการ

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)