Mon. Jul 22nd, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

  ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

               

               เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ภายในงานมีพิธีแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลง โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวถึงประเด็นการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง ๑๕๘ หน่วยงาน จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ การนี้ เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม (Zoom)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)