Tue. Jun 18th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  “พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี”

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                     เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ในงานวันสถาปนาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ชั้น 2 สำนักหอสมุดและสารสนเทศ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)