Tue. May 21st, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  “บันทึกเทปการทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน”

  ณ อบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม”

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. อ.ประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศพร้อมด้วย อ.ยศสันต์ ไชยสุภา และ อ.วิเชียร วชิรเสรีชัยลงพื้นที่ไปยังอบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อบันทึกเทปการทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” ณ อบต.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “สำนักหอสมุดและสารสนเทศ”โดยมี นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกอบต.บางคนที และเป็นเมธาจารย์ ม.ชีวิต ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการบันทึกเทปดังกล่าว

               สืบเนื่องจากสำนักบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำโครงการ “บัณฑิตศึกษาร่วมใจแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นตามวิถีชุมชน” โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ป.โท และบุคลากรสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นถิ่น เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมกับสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ในการอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ด้วยวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ “สำนักหอสมุดและสารสนเทศ”

              การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” เป็นการใช้ทุนทรัพยากรทางการเกษตร ที่มีชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ อบต.บางคนที และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนมะพร้าวอ่อน เมื่อถึงคราวเก็บผลผลิตขาย ได้มีการคัดเกรดมะพร้าวระดับดีขายส่วนมะพร้าวอ่อนตกเกรดนำมาแปรรูปเป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติ ที่ปราศจากสารเคมี ประกอบกับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำผ้ามัดย้อม

              นางสาวเรณู เล็กนิมิตร ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา การทำผ้ามัดย้อมด้วย “เปลือกสดมะพร้าวอ่อน” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสร้างมูลค่าให้กับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการยกระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิด“การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่SDGs  และเกิด “เศรษฐกิจชุมชน” ที่เข้มแข็งต่อไป     

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)