Tue. Jun 18th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  “หารือการขับเคลื่อน SDGs สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมระดับชุมชนท้องถิ่น”

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

                 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับเมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้นำชุมชนพื้นที่สมุทรสงคราม โดยร่วม“หารือการขับเคลื่อน SDGs สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมระดับชุมชนท้องถิ่น” แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระดับชุมชนท้องถิ่น พร้อมกำหนดแนวทางการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่”  ณ ชั้น 2 ห้องประชุมประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน    

   

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)