Fri. Sep 29th, 2023

ข่าวกิจกรรม

ให้บริการสอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์

สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการ “สอนวิธีสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประกอบการทำวิทยานิพนธ์” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 8 สมุทรสงคราม สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ โดยให้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน “เว็บไซต์สำนักหอสมุดและสารสนเทศ” และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศอื่น ที่เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และสามารถใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ได้    

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)