Tue. May 21st, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  นศ. รุ่น 61 สมุทรสงคราม ภาคภูมิใจแผนแม่บทชุมชน ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  พร้อมส่งมอบแผนฯ ต่อสภาองค์กรชุมชน ต.บางช้าง

             เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สภาองค์กรชุมชนตำบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษา รุ่น 61 สมุทรสงคราม พร้อมอาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ และอาจารย์รมย์ธีรา น้อยประเสริฐ อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เข้าพบกำนัน ผู้นำ และคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลบางช้าง เพื่อส่งมอบข้อมูลรูปเล่ม “แผนแม่บทชุมชนตำบลบางช้าง” และ “แผนที่เดินดิน” ทุกหมู่บ้าน อันเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่ “บางช้าง” ของนักศึกษา รุ่น 61 ตั้งแต่ปี 2561-2564 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ รวมถึงข้อมูลกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่นักศึกษา “เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” และเพื่อให้สภาองค์กรชุมชนฯ สามารถนำข้อมูลสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ที่เป็นไปตามแผนการเรียนรู้สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ และตามรูปแบบการเรียนรู้อย่าง “ม.ชีวิต”  

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  เนาวรัตน์ ละไมพิศ (ถ่ายภาพ)