Tue. Jul 16th, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

                   เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ พร้อมนายยศสันต์ ไชยสุภา และนายวิเชียร วชิรเสรีชัย เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผ่านระบบออนไลน์ meet และแบบ on site โดยได้มีการแนะนำการให้บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยการเข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)