Tue. May 21st, 2024

  ข่าวกิจกรรม

  งานสัมมนาวิสัยทัศน์และโมเดลธุรกิจ

  “บ้านต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

           เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาวิสัยทัศน์และโมเดลธุรกิจ “บ้านต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”การนี้คุณวิชัย พัทยาอารยา บริษัทโฟแอมโฮลดิ้ง จำกัด ได้ให้เกียรติมานำเสนอวิสัยทัศน์และโมเดลธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับโฟมซีเมนต์ การก่อสร้างบ้านด้วยระบบโฟมซีเมนต์ ที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการสร้างบ้านต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้รูปแบบการสัมมนา online ผ่านระบบ zoom ณ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยการจัดสัมมนาปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อย่างสะดวก และรวดเร็ว

  .

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)