Fri. Sep 29th, 2023

ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ - Online

            เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล (ผู้ช่วยอธิการบดี) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ อาจารย์ชฎาพรณ์ เตียวสกุล, อาจารย์สุรศักดิ์ สุขมาก, อาจารย์กรรณิกา ปัญญาวงค์, อาจารย์ประเสริฐ โต๊ะเหม, อาจารย์ยศสันต์ ไชยสุภา, อาจารย์ทรงวุฒิ แสงใส และอาจารย์วิเชียร วชิรเสรีชัย การนี้ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดและสารสนเทศ โดยแต่ละโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของสถาบัน ภายใต้แผนปฏิบัติการของอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

         เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การประชุมดังกล่าวใช้รูปแบบการประชุม online ผ่านระบบ google meet ณ ห้องประชุม online ชั้น ๒ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)