Sun. Oct 1st, 2023

 

ชื่อหนังสือ:            AI เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

สาระสังเขป:         หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีของโลก ประโยชน์ของ AI ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI นโยบายด้าน AI ของแต่ละประเทศ ตัวอย่างการนำ AI มาใช้สำหรับภาครัฐ และเป็นการรวบรวมประเด็นที่ภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในรูปแบบของข้อเสนอแนะ สามารถสร้างแนวคิดใหม่ในการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือทางเลือกในการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาในการทำงานของภาครัฐ

บรรณานุกรม:    ปรีชาพล ชูศรี, จีรณา น้อยมณี และเกษม พันธุ์สิน. (2562). AI เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ.  กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์.